SOLD - FS - Seiko Arnie H558-5009 Nov 1983 550 Euro